Vyjíždějící studenti

AKADEMICKÉ UZNÁVÁNÍ

Mobilita je považována za splněnou, přiveze-li student Výpis výsledků studia (transcript of records) odpovídající studijní smlouvě. Povinností studenta je tedy nejen strávit v zahraničí dobu uvedenou ve finanční dohodě, ale také dodržet schválený studijní program specifikovaný ve studijní smlouvě. Při nesplnění schváleného studijního programu může škola po studentovi požadovat vrácení části nebo celé přidělené finanční podpory. 

Opakované výjezdy studentů

Evropská komise stanovila následující pravidla pro opakovaný výjezd na mobilitu studentů v programu Erasmus+:

 • Student může získat 12 měsíců pobytu v zahraničí v rámci každé úrovně studia, tj. bakalářského, magisterského i doktorského. Tuto časovou dotaci může pokaždé využít pro studijní pobyt i praktickou stáž.
 • Do této časové dotace se započítávají všechny studijní pobyty a pracovní stáže Erasmus+, které už student v minulosti absolvoval.

Podrobné informace na webu EK: Erasmus+ v Programme Guide http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

Práva studenta upravuje Erasmus+ charta studenta.

 

POVINNOSTI STUDENTŮ PEUNI PŘED MOBILITOU

 • Účast na výběrovém řízení, které PEUNI vypisuje na svých webových stránkách
 • Úspěšné absolvování výběrového řízení (výsledek bude studentovi oznámen emailem nebo osobně)
 • Erasmus koordinátor pošle nominaci na partnerskou univerzitu. Dále s vybranou universitou komunikuje student (Erasmus koordinátor je v kopii) a v případě potřeby do komunikace zasáhne a pomůže Erasmus koordinátor.
 • Partnerská univerzita potvrdí studentovi L.A. Některé univerzity si však vyžadují vyplnění jejich formuláře a online přihlášky.
 • Pokud má student zájem o Erasmus studium na zahraniční univerzitě, tak student podepíše learning agreement odkaz změňte na přílohu v mailu form for studies (dál jen LA) (částečne vyplněný vzor LA je zde a návod na vyplnění LA je zde). Od akademického roku 2020/2021 studenti vyplňují OLA online: https://www.learning-agreement.eu/. Erasmus koordinátor rozhodne, zda student bude vyslán vysílající institucí a grant bude zajištěn PEUNI či Konsorciem EDUCA. V případě, že koordinátor rozhodne o vyslání studenta přes EDUCA bude student komunikovat přímo s konsorciem. Pokud bude student vysílán přes PEUNI, komunikuje veškeré administrativní kroky pouze s koordinátorem PEUNI.
 • Pokud má student zájem o stáž, tak student podepíše learning agreement for traineeship.
 • Při stážích musí mít student uzavřené pojištění, které obsahuje pojištění: úrazové, zdravotní, repatriaci a odpovědnost za škodu. Nově sjednává pojištění pro Erasmus+ pojištění ERAPO) Naskenované pojištění student zašle Erasmus koordinátorovi PEUNI.
 • Studentovi bude zaslán link na vypracování jazykového testu OLS. Pokud má student výsledek testu B1 a méně, tak je povinen v zahraničí absolvovat jazykový kurz. Student dělá test v jazyce, ve kterém bude studovat / stěžovat v zahraničí. Výsledek OLS testu student přepošle mailem Erasmus koordinátorovi PEUNI.

Minimální délka studijního pobytu je 3 měsíce a pracovní stáže 2 měsíce.

 

POVINNOSTI STUDENTŮ PEUNI PO ABSOLVOVÁNÍ MOBILITY

 • Ihned po absolvováni mobility zaslat plně vyplněný naskenovaný learning agreement (L.A.) Erasmus koordinátorovi a začátkem akademického roku odevzdat originál L.A. Erasmus koordinátorovi. Jestli student absolvoval studijní pobyt a v transcriptu známek má zapsané období studia (datum je považován den, měsíc a rok začátku a konce studia), tak nepotřebuje zvlášť potvrzení o studiu (postačující je transcript).
 • Jestli student absolvoval pracovní stáž, tak potvrzeni s obsahem stáže je povinné (Scan se zasílá Erasmus koordinátorovi. Jeden originál se odevzdává Erasmus koordinátorovi.
 • Studenti, kteří absolvovali mobilitu a uzavřeli smlouvu s konsorciem EDUCA jsou povinní řídit se pokyny EDUCA [t.z. odevzdat včas originál potvrzení o době pobytu a originál plně vyplněný L.A., resp. originál potvrzeni o absolvovaní stáže i pověřené osobě z konsorcia EDUCA].
 • Absolvovat online jazykový test (kopii výsledku absolvovaní zaslat mailem Erasmus koordinátorovi).
 • Vyplnit dotazníkový průzkum, který studentovi systém automaticky zašle po absolvování mobility.
 • Podat e-žádosti o uznání semestru (v UIS).

Studenti žádají prostřednictvím e-žádosti o uznání semestru, který vystudovali v rámci Erasmu. Do e-žádosti píší toto + přikládají dokumenty, jejichž obsahem je výpis výsledků studia a potvrzení o době pobytu („Vážení, prostřednictvím této e-žádosti bych Vás chtěl (a) požádat o uznání letního semestru, který jsem úspěšně zakončila na mobilitě v………. V příloze dokládám Transcript of Records a potvrzení o době pobytu. Děkuji za kladné vyřízení mé žádosti.“)

Nesplnění jakékoliv z těchto povinností muže mít za následek, že student bude povinen vrátit jistou částku přiděleného grantu.

Vycestovat? Kdy jindy než teď!

Jazyková bariéra může být pro leckteré studenty problém. Větší bariérou bývají často obavy... Uděláš svůj krok do neznáma?

ERASMUS+