Informace pro uchazeče

PODMÍNKY ÚČASTI

Studenti PEUNI mají možnost zapojit se do celoevropského vzdělávacího programu Erasmus www.vyjed.cz.

Program Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Každoročně se do něj zapojují desítky tisíc vysokoškoláků. Jedním z nich můžete být i vy! Poznejte, jak to chodí v jiné zemi, získejte nové znalosti a zkušenosti, zlepšete se v cizím jazyce a navažte mezinárodní přátelství a profesní kontakty. Vybrat si můžete z tisíců univerzit (nejen) v zemích EU. Vybrat si můžete z různých typu výjezdů.

Kdo může vyjet? 

Erasmus+ není omezený věkem. Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný ke studiu na vysokoškolské instituci, a to v kterémkoliv studijním oboru a cyklu. Vyjet mohou i absolventi.  

Za jakých podmínek můžu vyjet? 

Programu Erasmus+ se může zúčastnit jen studující, jehož škola je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Všechny školy zapojené do Erasmu+ mají tuto informaci uvedenou na svém webu.  

Kam mohu vycestovat? 

Informace o konkrétních destinacích, kam můžete v rámci svého studia vyrazit, má k dispozici zahraniční oddělení vaší školy.  

Výjezdy jsou možné do:

 • Členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko 
 • Země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko 
 • Kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko
 • Partnerské země (tedy ostatní země světa) 

Jakou finanční podporu dostanu? 

Náklady spojené s životem v zahraničí pomáhá pokrýt stipendium. V programu Erasmus+ se výše stipendia aktuálně pohybuje v rozmezí od 480 do 750 eur na měsíc, vždy s přihlédnutím k životním nákladům v dané (evropské) zemi. Pokud zamíříte s Erasmem+ mimo Evropu, máte nárok na měsíční stipendium od 600 EUR a k tomu proplacení části cestovních nákladů.

Studenti s omezenými příležitostmi (se znevýhodněním či ekonomickou překážkou) mohou navíc požádat o další navýšení stipendia.  

Typy výjezdů

 • Studijní pobyty

Studium na zahraniční vysokoškolské instituci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

 • Vysílající i přijímající instituce musí být vysoká škola (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

 • Praktické stáže

Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

 • Vysílající institucí musí být vysoká škola
 • Přijímající institucí může být vysoká škola, nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

ÚČASTNÍK JE POVINEN:

 • být studentem PEUNI – všechny formy studia Bc., Ing., Ph.D.
 • ovládat jazyk dané země nebo vyučovací jazyk, dle požadavků partnerské univerzity, minimálně na úrovni B2 podle SERR
 • splnit kritéria výběrového řízení na studijní pobyt nebo pracovní stáž v zahraničí

 

PŘED ODJEZDEM

 

1. PŘIHLÁŠKA

Pokud partnerská škola nemá vlastní formulář přihlášky, použiji standardní Application Form (lze získat od koordinátora Erasmu).

Přihlášku následně schvaluje koordinátor a výběr studijních předmětů prorektor pro studijní činnost.

Přihláška se odevzdává koordinátorce, která ji odesílá.

 

2. UBYTOVÁNÍ

Zajištění ubytování probíhá na každé partnerské škole trochu rozdílně. Je vhodné ověřit si postup přímo na jejím webu. Některé školy tyto informace sdělují samy. Lze si vyžádat informace o kontakty na partnerské vysoké školy.

 

MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ:

 • student si sám zajistí ubytování na kolejích partnerské školy (pomocí tzv. ubytovacího formuláře)
 • ubytování zajistí partnerská škola sama (bez ubytovacího formuláře)
 • s pomocí partnerské školy si vyhledám ubytování na privátě 
 

3. POTVRZENÍ O PŘIJETÍ KE STUDIU

Po obdržení přihlášky ke studiu hostitelská univerzita vystaví studentům tzv. Letter of Acceptance (potvrzení o přijetí ke studiu). Toto potvrzení může mít formu e-mailu, dopisu, apod. Nejedná se o žádný jednotný dokument, ale musí z něj být zřejmé, že daná univerzita se studentem počítá ve zvoleném semestru. Zahraniční školy budou také v kontaktu se studenty ohledně organizačních záležitostí (ubytování, příjezd, apod.)

 

4. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Jakmile je znám studijní program na hostitelské univerzitě (informace bývají zpravidla na webu, případně je pomáhá zjistit koordinátor), odesílá se tzv. Learning Agreement (studijní smlouva). Ten musí být konzultován s prorektorem pro studijní záležitosti na PEUNI a poté potvrzen koordinátorem.

Dokument musí být potvrzen a podepsán před odjezdem.

Pokud během pobytu dojde ke změně studijního plánu, musí být sepsán dodatek ke studijní smlouvě tzv. changes to LA, případně vytvořit novou, opět podepsanou příslušnými koordinátory.

Termín k provedení této změny je do 4 týdnů po začátku semestru na hostitelské univerzitě. Hostitelská univerzita automaticky zasílá potvrzenou změnu studijního plánu.

 

5. VYPLACENÍ STIPENDIA

Pro program Erasmus je na PEUNI veden zvláštní účet. Studentům jsou vyplácena stipendia dle stanovené kvóty Národní agentury pro daný akademický rok – aktualizuje se.

Grant nepokryje veškeré náklady spojené s pobytem! Pro orientační přehled o nákladech je vhodné přečíst si postřehy studentů, kteří již Erasmus absolvovali.

GRANT OBDRŽÍ STUDENT PO PŘEDLOŽENÍ:

 • kopie oboustranně potvrzeného Learning Agreement (studijní smlouvy)
 • absolvování vstupního OLS jazykového testu, na který bude vyzván emailem
 • předložení zdravotního a úrazového pojištění včetně odpovědnosti za škody

VYPLACENÍ:

Finanční smlouvu je potřeba podepsat nejpozději týden před odjezdem. Finanční dohodu sestavuje koordinátor.

Finanční grant se převádí pouze bezhotovostně na bankovní účet studenta (doporučujeme účet v Eurech).

 

6. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

Podle podmínek stanovených ve finanční dohodě je student povinen mít sjednané zdravotní pojištění na dobu studia.

V rámci této podmínky mohou studenti využít sjednání zdravotního pojištění na základě své ISIC karty. 

 

KONTAKT

Mgr. Jan Skipala

Erasmus+ koordinátor

tel.: +420 604 280 441

e-mail: jan.skipala@peuni.cz

 

Daniel Hamarneh

Erasmus+ zástupce koordinátora

tel.: +420 734 845 028

e-mail: hamarnehd@vso-praha.eu

Vycestovat? Kdy jindy než teď!

Jazyková bariéra může být pro leckteré studenty problém. Větší bariérou bývají často obavy... Uděláš svůj krok do neznáma?

ERASMUS+